powrót

Informacja o stanie likwidacji Funduszu w okresie 7 października 2019 r. – 7 kwietnia 2020 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), jako likwidator Kornas Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”), niniejszym na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963) przekazuje informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu wg stanu na dzień 7 kwietnia 2020 roku.

 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0,00 zł (nie nastąpiło zbycie żadnego aktywa Funduszu)
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 0,00 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 155 861,81 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0,00 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 155 861,81 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 743,06 zł