powrót

Odnowienia ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego do kredytu hipotecznego dla osób fizycznych

Co to jest Niski Wkład Własny?
Niski Wkład Własny (NWW) – jest to różnica pomiędzy wymaganym przez Bank wkładem własnym a wkładem wniesionym przez Klienta. Bank ustala kwotę Niskiego Wkładu Własnego, w momencie podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu.

Po co jest ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego ?
W sytuacji, gdy Klient nie posiadał środków własnych w odpowiedniej wysokości, Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego pozwalało na uzyskanie kredytu w wysokości nawet 100% i więcej wartości nieruchomości. Jest to ubezpieczenie, w którym opłata płatna jest z góry za określony okres ochrony ubezpieczeniowej, pierwsza w dniu uruchomienia kredytu. Okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynosi  36 miesięcy i może być przedłużany zgodnie z umowa kredytową..

W jaki sposób naliczana jest pierwotna opłata NWW?
Opłata pobierana jest w wysokości 4,5% od brakującego wkładu własnego. Przykładowo, Bank wymaga posiadania środków własnych w wysokości 20% wartości nieruchomości. Klient posiada środki w wysokości tylko 5% wartości nieruchomości, brakuje mu 15 %. Bank może udostępnić brakujące środki w wysokości 15% wartości nieruchomości, które Klient powinien posiadać w ramach wkładu własnego. Wskazane 15% wartości nieruchomości zostaje objęte ubezpieczeniem NWW.

Kiedy trzeba odnowić ubezpieczenie?
W ostatnim dniu roboczym trwania 36 miesięcznej ochrony ubezpieczeniowej, Bank sprawdza aktualną kwotę kredytu pozostającą do spłaty oraz wylicza czy nastąpiła spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem. Jeśli nie nastąpiła całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem, istnieje konieczność kontynuacji ubezpieczenia na kolejny 36 miesięczny okres.

Jak ustalana jest kwota opłaty za odnowienie ubezpieczenia?
Opłata jest naliczana w wysokości 4,5% od niespłaconego przez Kredytobiorcę brakującego niskiego wkładu własnego, na ostatni dzień roboczy ochrony ubezpieczeniowej, a dla kredytów waloryzowanych walutą obcą przy zastosowaniu kursu mBanku obowiązującego w ostatnim dniu roboczym trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Gdzie znaleźć informacje o ubezpieczeniu Niskiego Wkładu Własnego?
Podstawą pobrania opłaty za ubezpieczenie na kolejny okres ubezpieczenia są zapisy umowy kredytowej  w paragrafie umowy dotyczącym prawnych zabezpieczeń kredytu, ustęp mówiący o ubezpieczeniu Niskiego Wkładu Własnego. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie musi być kontynuowane. Opłatę za ubezpieczenie w wysokości 4,5% od kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, Bank pobiera z rachunku Kredytobiorcy,  wskazanego do spłaty kredytu, bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy.  Dodatkowe informacje o ubezpieczeniu można znaleźć w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych.

Informacje dotyczące ubezpieczenia NWW można również uzyskać u doradcy w placówce mBanku.