powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu WFH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego aktywów niepublicznych z dnia 11 stycznia 2018r.

Niniejszym mBank S.A. ogłasza o zmianie statutu WFH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), objętego aktem notarialnym z dnia 08 stycznia 2018r. Repertorium A Nr 141/2018, na podstawie, którego został zmieniony statut Funduszu. Wskazane poniżej zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Art. 1 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

Art. 2 pkt. 19 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Towarzystwo - oznacza AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Art. 2 pkt. 21 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Ustawa - oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Art. 38 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Fundusz publikuje ogłoszenia i informacje wymagane prawem i Statutem Funduszu na stronach internetowych Towarzystwa www.agiofunds.pl oraz poprzez wiadomości e-mail wysyłane do wszystkich Uczestników Funduszu.

Tagi:

mBank, Fundusze, MSP