powrót

Połączenie Allianz Akcje i Allianz Selektywny

W związku z ogłoszeniem o zamiarze połączenia Allianz Akcji i Allianz Selektywny, przedstawiamy najistotniejsze terminy procesu połączenia:
  • W dniu 27 sierpnia 2018 r. (z upływem tego dnia) Fundusz zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Allianz Akcji (subfunduszu przejmowanego). 
  • Subfundusz Allianz Akcji (subfundusz przejmowany) nie będzie zbywał i okupywał Jednostek Uczestnictwa po upływie 28 sierpnia 2018 r. 
  • W dniu 29 sierpnia 2018 r. Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi Subfunduszu Allianz Akcji (subfunduszu przejmowanego) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Allianz Selektywny (subfundusz przejmującego), w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Allianz Akcji posiadanych przez Uczestnika i Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji przypadających na Jednostkę Uczestnictwa w dniu 28 sierpnia 2018 r. przez Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Allianz Akcji przypadających na Jednostkę Uczestnictwa w tym Subfunduszu w dniu 28 sierpnia 2018 r. 
 
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu Allianz Selektywny Fundusz przekaże Uczestnikom potwierdzenie dotyczące ich subrejestru oraz liczby i wartości przydzielonych Jednostek Uczestnictwa. Przydział jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego zostanie dokonany bez opłat manipulacyjnych.
 
 
Po dokonaniu połączenia Subfunduszy zamknięciu ulegną rachunki bankowe Subfunduszu Allianz Akcji (subfunduszu przejmowanego) przeznaczone do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Od tej chwili aktualne do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa będą wyłącznie rachunki bankowe Subfunduszu Allianz Selektywny (subfunduszu przejmującego).