powrót

Zmiany do moratorium pozaustawowego

Informacja prasowa o zmianach do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”)

Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały wspólne rozwiązania dla mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.
Od 22 lutego 2021 r. dla sektora bankowości spółdzielczej obowiązuje odrębne moratorium pozaustawowe. Określa ono zasady stosowania instrumentów pomocowych dla:

  • osób fizycznych, w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą,
  • podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa.

 
Zmiany do obowiązującego stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (notyfikacja do EBA za pośrednictwem UKNF):

  • dodano nową kategorię podmiotów uprawnionych do skorzystania z moratorium. Są to podmioty prowadzące działalność rolniczą lub agroturystyczną wyłącznie w zakresie produktów powiązanych z wykonywaną przez nich działalnością rolniczą lub działalnością agroturystyczną,
  • rozszerzono katalog dużych przedsiębiorców o uprawnionych do skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (zgodnie z klasyfikacją PKD).

Zmiany wprowadzono zgodnie z planowanym rozszerzeniem Tarczy Finansowej PFR 2.0 na dużych przedsiębiorców,

  • wydłużono maksymalny czas korzystania z instrumentów pomocowych do 9 miesięcy1 (z uwzględnieniem okresów instrumentów pomocowych zgodnie z pierwotnym moratorium).

Zmiany obowiązują od 22 lutego 2021 r.

Jeśli wniosek klienta został wcześniej odrzucony ponieważ nie spełniał wymaganych  kryteriów, klient może złożyć wniosek ponownie.
Banki nie muszą rozpatrywać ponownie odrzuconych wniosków.
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, bank powinien udzielić wsparcia na zasadach określonych w moratorium (pod warunkiem, że klient spełniania pozostałe kryteria).
Wydłużenie maksymalnych terminów stosowania instrumentów pomocowych do 9 miesięcy dotyczy nowych wniosków. Klienci, którzy korzystają lub korzystali już z instrumentów pomocowych, muszą złożyć nowy wniosek.


Główne założenia stanowiska sektora bankowego

Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z pomocy mogą skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r.

Kryteria dla każdej z grup kredytobiorców:

Grupa kredytobiorców Kryteria kwalifikacji
mikro i mali przedsiębiorcy:
(podmioty obsługiwane w ramach bankowości
detalicznej) podmioty prowadzące działalność
rolniczą (prowadzące we własnym imieniu zarobkową
działalność rolniczą w sposób zorganizowany i ciągły,
niezależnie od organizacyjno-prawnejformy jej wykonywania) lub działalność agroturystyczną
(prowadzące działalność polegającą na wynajmowaniu
pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia
w gospodarstwach rolnych innych usług związanych
z pobytem turystów)
• kredytobiorca prowadzi działalność w branży objętej  Tarczą Finansową PFR2
(zgodnie z klasyfikacją PKD), lub
• kredytobiorca prowadzi działalność rolniczą lub agroturystyczną, lub
• kredytobiorca prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach
handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży
lub świadczenia usług powyżej 2000 m2.
oraz
• opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
• 29 lutego 2020 r. lub
• dzień złożenia wniosku przez klienta
średni przedsiębiorcy:
(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorstwem)
• kredytobiorca prowadzi działalność w branży objętej  Tarczą Finansową PFR
(zgodnie z klasyfikacją PKD), lub
kredytobiorca prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych
lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług
powyżej 2000 m2.

oraz
• kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),
• sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,
• na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
• nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
• nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
• nie toczy się postępowanie egzekucyjne.
duzi przedsiębiorcy: • kredytobiorca prowadzi działalność w branży objętej  Tarczą Finansową PFR
(zgodnie z klasyfikacją PKD), lub
kredytobiorca prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych
lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług
powyżej 2000 m2.

oraz
• kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),
• sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,
• na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
• nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
• nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
• nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Grupa kredytobiorców Korzyści
mikro, mali przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące
działalność rolniczą lub agroturystyczną wyłącznie
w zakresie produktów powiązanych z wykonywaną przez
nich działalnością rolniczą  lub działalnością agroturystyczną

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie
automatycznym lub uproszczonym maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):
do 9 miesięcy (z uwzględnieniem okresu odroczenia na podstawie pierwotnego moratorium)

średni przedsiębiorcy
 
odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):
do 9 miesięcy – dla rat kapitałowych (z uwzględnieniem okresu odroczenia na
podstawie  pierwotnego moratorium),
do 6 miesięcy – dla rat kapitałowo-odsetkowych (z uwzględnieniem okresu odroczenia na podstawie  pierwotnego moratorium)
duzi przedsiębiorc
 

odroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):
do 9 miesięcy – dla rat kapitałowych (z uwzględnieniem okresu odroczenia na podstawie pierwotnego moratorium)

Działania pomocowe dla innych produktów
Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów – zgodnie z tabelą:

Grupa kredytobiorców Korzyści
produkty odnawialne, które nie spełniają standardowych
warunków odnowienia do 31 marca 2021 r.
(kredyty w rachunku, karty kredytowe)
odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):
•    do 9 miesięcy (z uwzględnieniem okresu odnowienia na podstawie pierwotnego moratorium)
produkty leasingowe
(w ramach grupy kapitałowej danego banku)
odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej), na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):
do 9 miesięcy (z uwzględnieniem okresu odroczenia lub obniżenia na podstawie pierwotnego moratorium)
produkty faktoringowe
(w ramach grupy kapitałowej danego banku)
odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):
do 9 miesięcy (z uwzględnieniem okresu odroczenia na podstawie pierwotnego moratorium)


Terminy:

Moratorium obejmować będzie instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.
Założenia wznowionego moratorium, co do zasady, są takie same, jak obowiązujące do 30 września 2020 r. (w szczególności, oferowanie instrumentów pomocowych tylko w przypadku umów kredytu zawartych do 13 marca 2020 r.).

Wyjątki to:

  • ograniczenie moratorium pozaustawowego do części grup kredytobiorców najbardziej dotkniętych przez Covid-19 (tzw. branże zagrożone), obejmuje wyłącznie:

- przedsiębiorców (z wyłączeniem klienta indywidualnego),
- mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców, uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR (zgodnie z klasyfikacją PKD),
- mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2,
- podmioty prowadzące działalność rolniczą lub agroturystyczną wyłącznie w zakresie produktów powiązanych z wykonywaną przez nich działalnością rolniczą lub działalnością agroturystyczną.
 

  • odroczenie spłat kredytu wynosi:

- maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego (z uwzględnieniem okresów odroczeń/odnowień/obniżeń na podstawie pierwotnego moratorium),
- maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium pozaustawowego,
niezależnie od liczby złożonych wniosków. Maksymalny okres odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych (określonych w pkt. II ppkt. 2.1 Moratorium tj. dla średnich przedsiębiorców) wynosi do 6 miesięcy (z uwzględnieniem okresu odroczenia na podstawie pierwotnego moratorium).

Klient może złożyć więcej niż jeden wniosek, jednak maksymalny łączny okres odroczenia nie może przekroczyć określonych limitów.

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla
klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA

_________________________

1 Wytyczne EBA przewidują maksymalny 9 miesięczny okres zastosowania instrumentów pomocowych na podstawie Moratorium, więc Bank  jest uprawniony do podjęcia autonomicznej i elastycznej decyzji w zakresie okresu wsparcia udzielonego klientowi na podstawie Moratorium (Ujednoliconego Moratorium ZBP i KZBS).
2 Od dnia 5 lutego 2021 r. Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest dostępna dla 54 branż wymienionych na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp. Lista branż może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Ministrów zmian w Uchwale Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (zmiany Uchwały zostały przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 5 stycznia 2021 r. oraz w dniu 2 lutego 2021 r.).