powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji TRIGON XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), działa jako likwidator TRIGON XXII Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”). Na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963), przekazujemy
informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu z 28 kwietnia 2023 r.
 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 0 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 40 113 140,80 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 40 113 140,80 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 zł