powrót

eMakler – co nowego w związku z kontraktami?

eMakler – co nowego w związku z kontraktami?"Co nowego w związku z kontraktami?" Bez zbędnych wstępów odpowiadam na zadane w tytule pytanie:
- rachunek transakcyjny,
- opcja Dochód /CRR,
- powiadamianie o konieczności uzupełnienia depozytu,
- dodatkowe parametry (limit pozycji, wskaźnik zabezpieczenia, prowizje, portfele).

 

 
Rachunek transakcyjny przejmie wszystkie funkcje eKONTA, które spełniało ono do tej pory podczas inwestycji giełdowych, a więc przelewy na zakup papierów, przelewy ze sprzedaży, dywidendy, opłaty za notowania itp. będą realizowane na rachunku transakcyjnym. Również pobranie środków na depozyt zabezpieczający i uzupełnienia depozytu będą realizowane z tego rachunku. Nie będzie można powiązać eMAKLERA z eKONTEM. Rachunek transakcyjny będzie otwierany tylko w przypadku aktywacji instrumentów pochodnych i w tym przypadku będzie obowiązkowy.

Możliwości rachunku transakcyjnego są ograniczone do funkcji niezbędnych do obsługi inwestycji giełdowych. Czyli nie można mieć do niego karty płatniczej, kredytu odnawialnego, przelewów zdefiniowanych, zleceń stałych itp. i jest oprocentowany stawką 0%. Przelewy wewnętrzne można realizować tylko na i z rachunku powiązanego z rachunkiem transakcyjnym, czyli eKONTO. Przelewów zewnętrznych wychodzących w ogóle nie można realizować. Ale został wyposażony za to w funkcje nie występujące na normalnych rachunkach. Po pierwsze możliwość zasilenia środkami (pociągnięcia środków) z eKONTA z poziomu rachunku transakcyjnego przez opcję „Zasil rachunek”. Wystarczy wpisać kwotę zasilenia i zatwierdzić (bez hasła) i środki zostaną przelane. Po drugie podobnie będzie wyglądał przelew w drugą stronę w opcji „Przelew z rachunku”. I po trzecie jest funkcja „Maksymalna kwota” służąca do ustawienia maksymalnej kwoty, jaka ma się znajdować na rachunku transakcyjnym. Każda kwota przelana z DI BRE, czyli np. w wyniku sprzedaży akcji, wypłaty dywidendy, anulowania zlecenia kupna itp., która sprawi, że kwota na rachunku transakcyjnym będzie przekraczała ustaloną kwotę maksymalną, spowoduje przelanie na eKonto całej nadwyżki (nie tylko środków, które spowodowały nadwyżkę) ponad kwotę maksymalną. Przelew z innego rachunku niż rachunek DI BRE nie powoduje przelania na eKONTO nadwyżki ponad maksymalną kwotę.

Funkcja „Maksymalna kwota”
ma na celu uniknięcie sytuacji, w której środki ze sprzedaży akcji, anulacji zlecenia kupna, dywidendy pozostają na rachunku transakcyjnym i zasilają depozyt zabezpieczający, jeśli inwestor trzyma niekorzystne dla siebie pozycje na kontraktach terminowych (przypominam – uzupełnienie depozytu zabezpieczającego odbywa się automatycznie przez pobranie przez DI BRE środków z rachunku transakcyjnego). Ustawienie odpowiedniej kwoty maksymalnej spowoduje, że te środki zostaną przelane na eKONTO i jeśli podczas próby uzupełnienia depozytu przez DI BRE okaże się, że środki są niewystarczające, niekorzystne pozycje na kontraktach zostaną zamknięte (w liczbie pozwalającej na uzupełnienie depozytu). Oczywiście funkcja „Maksymalna kwota” może być wykorzystywana przez inwestorów, ale nie musi. Jeśli kwota maksymalna nie zostanie ustawiona, wówczas nie będą realizowane żadne automatyczne przelewy na eKONTO.

Dostęp do rachunku transakcyjnego i jego funkcji jest z opcji Inwestycje>Giełda>Dane i Ustawienia>Rachunek transakcyjny.

Kontrakty

Funkcja Dochód/CRR to codzienny rejestr rozliczeń. W ramach CRR strona „wygrywająca” codziennie otrzymuje wypłatę, a strona „przegrywająca” dopłaca. W eMaklerze opcja ta dostępna jest w menu Inwestycje>Giełda>Historie offline>Dochód/CRR. W opcji Dochód/CRR prezentowana jest strata lub zysk na danej serii kontraktu w danym dniu w danym portfelu. Np. zapis:
15.12.2011 00 PL0GF0001917 FW20H12 -130,00 oznacza, że klient w dniu 15.12.2011 r. na portfelu 00 poniósł stratę 130 zł w związku z posiadaniem kontraktów FW20H12, czyli albo zamknął pozycję ze stratą, albo nadal posiada pozycję, ale dzienny kurs rozliczeniowy jest dla niego niekorzystny.

Funkcja Dochód/CRR

Powiadamianie o konieczności uzupełnienia depozytu – każdy klient, posiadający rachunek, na którym po rozliczeniu sesji okaże się, że jest konieczność uzupełnienia depozytu, a nie będzie miał wystarczających środków do uzupełnienia na rachunku transakcyjnym, otrzyma obligatoryjnie komunikat do serwisu transakcyjnego, w którym będzie informacja o kwocie jaką trzeba uzupełnić oraz ostatecznej dacie i godzinie uzupełnienia. Klienci którzy ustawią sobie dodatkowo powiadomienie SMS, będą otrzymywać te same informacje na telefon komórkowy. Brak uzupełnienia depozytu w podanym w wiadomości terminie będzie skutkował wystawieniem automatycznie zleceń interwencyjnych zamykających pozycje potrzebne do uzupełnienia depozytu. Zlecenia interwencyjne są wystawiane PKC i nie ma możliwości ich anulowania. Uzupełnienie depozytu odbywa się przez zasilenie rachunku transakcyjnego, z którego DI BRE pobiera środki na depozyt. Sposób powiadamiania o konieczności uzupełnienia depozytu jest prezentowany w „Szczegółach umowy” w polu „Sposób powiadamiania o braku depozytu”.

depozyt

Dodatkowe parametry:

- limit pozycji - określa wartościowo maksymalne zaangażowanie w instrumenty pochodne, czyli maksymalna kwotę, jaka może być na depozycie zabezpieczającym. Każde zlecenie powodujące przekroczenie tej kwoty będzie odrzucane. Kwota ta została ustalona na 300.000 PLN i jest prezentowana w „Szczegółach umowy” w polu „Limit pozycji” (dla klientów, którzy mają aktywna umowę na pochodne).
- wskaźnik zabezpieczenia - określa, jaki procent wymaganego przez KDPW depozytu jest wymagany przez DI BRE. Standardowo DI BRE wymaga 100% depozytu. Zdarza się, że niektóre biura maklerskie wymagają od swoich klientów np. 120% depozytu, co sprawia, że środki potrzebne na otwarcie pozycji musza być większe. Wskaźnik prezentowany jest w „Szczegółach umowy” w polu „Wskaźnik zabezpieczenia” (dla klientów, którzy mają aktywna umowę na pochodne).
- prowizje – w przypadku transakcji zawieranych na kontraktach terminowych, prowizje są naliczane od każdego kontraktu (bez względu na jego wartość taka sama kwota prowizji, czyli 9PLN od jednego kontraktu). I tak otwierając 3 pozycje na FW20 zapłacimy 27PLN prowizji (3x9PLN) i zamykając 3 pozycje na FW20 również zapłacimy 27PLN (3x9PLN) bez względu na to, czy kurs kontraktu wynosi np. 2200pkt., czy 3500pkt., czy 1500pkt. Prowizja jest prezentowana w „Szczegółach umowy” w polu „Prowizja dla instrumentów pochodnych - kontrakty indeksowe”.
- portfele – portfel w ramach rachunku obsługującego instrumenty pochodne jest subkontem, na którym mogą być zaksięgowane przeciwstawne pozycje do tych w innym portfelu. Jeśli w jednym portfelu otworzymy długą pozycję na kontrakcie i w tym samym portfelu będziemy chcieli krótką pozycję na tym samym kontrakcie, spowoduje to zamknięcie wcześniej otwartej długiej pozycji. Mając dwa portfele możemy mieć w jednym pozycję długą, a w drugim portfelu krótką. Choć nie ma to większego sensu inwestycyjnego, to technicznie jest to wykonalne, właśnie dzięki posiadaniu więcej niż jednego portfela. Klienci eMAKLERA w pierwszych miesiącach funkcjonowania usługi będą mieli możliwość posiadania jednego portfela z numerem 00. Numery portfeli prezentowane są w „Szczegółach umowy” w polu „Numery portfeli”. Zawsze pierwszy numer to 00, następne to 01, 02, 03 itd. I to już wszystkie zmiany związane z wprowadzeniem kontraktów terminowych do oferty eMAKLERA.

Życzę powodzenia :)

 kontrakty