powrót

Zlecenia WUJ - zmiana zasad przyjmowania przez GPW

Informujemy, że GPW zmieniła zasady składania zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej (zlecenia z warunkiem WUJ). Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego zlecenie takie musi spełniać warunki:
1 - Wielkość ujawniana zlecenia nie może być mniejsza niż 10 jednostek transakcyjnych.
2 - Wartość zlecenia z warunkiem WUJ w chwili złożenia na giełdę nie może być mniejsza niż:
1) 50.000 zł – dla akcji i innych instrumentów finansowych notowanych w złotych, z zastrzeżeniem pkt 2),
2) 2.000 zł – dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w złotych.
Warunek drugi jest warunkiem nowym. Zlecenia z mniejszą wartością są odrzucane przez GPW. Prosimy zatem o weryfikowanie wartości zlecenia WUJ przed jego złożeniem.
Za wartość zlecenia z warunkiem WUJ na potrzeby warunku 2 uznaje się:
1) dla dłużnych instrumentów finansowych (obligacje) – iloczyn wolumenu, ceny wyrażonej w procentach wartości nominalnej i jednostkowej wartości nominalnej,
2) dla kontraktów terminowych – iloczyn wolumenu, kursu kontraktu terminowego i mnożnika,
3) dla pozostałych instrumentów finansowych (akcje, certyfikaty, PDA, PP) – iloczyn wolumenu i ceny.