powrót

Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia

2 października 2018 r. zmienia się polityka inwestycyjna Subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia, wchodzącego w skład PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Zmianie ulegnie również nazwa Subfunduszu na PZU Medyczny.
 
Jakie będą konsekwencje tej zmiany?
 

  • Zorientowanie nowej polityki inwestycyjnej funduszu na realizację celu inwestycyjnego poprzez alokację aktywów Subfunduszu, przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą ochrony zdrowia.
  • Z zapisów statutowych zostaną usunięte te związane z inwestowaniem aktywów w akcje spółek, z sektorów związanych z energią oraz ekologią.


Zmiana została poprzedzona analizami średnio i długoterminowych potencjałów tych sektorów, oraz możliwości wypracowywania satysfakcjonujących stóp zwrotu w przyszłości.

Cechy Subfunduszu

Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w aktywach Subfunduszu będą podejmowane w oparciu o analizę fundamentalną, przez poszukiwanie papierów wartościowych, o jak najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz będzie charakteryzować się dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Aktywa Subfunduszu będą lokowane przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe.