powrót

Ogłoszenie funduszu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z 29 listopada 2019 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, REGON 001254524, z kapitałem zakładowym w wysokości 169.347.928 PLN w całości opłaconym (dalej jako „Bank” albo „Likwidator”), działając na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018r., poz. 1355, 2215, 2243, 2244, z 2019r. poz. 730, 875, 1495, 1572, 1655; dalej jako: „Ustawa”) oraz zapisów statutu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (zwanego dalej: „Funduszem”), jako Likwidator Funduszu, niniejszym informuje o konieczności podjęcia przez bank czynności operacyjnych dotyczących likwidacji Funduszu.

W związku z tym planowana data zakończenia likwidacji Funduszu przesunie się na 31 marca 2020 r.
W przypadku wykonania przez bank czynności w terminie wcześniejszym zakończenie likwidacji Funduszu nastąpi przed 31 marca 2020 r.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
mBank S.A.
Departament Usług Powierniczych
02 - 677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7a.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim ogłoszeniem przewidzianym na mocy §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.