powrót

Ważne informacje w sprawie brexitu

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie:

 • państwem członkowskim UE (będzie państwem trzecim),
 • częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Oznacza to, że przestaną obowiązywać dotychczasowe zasady (w tym możliwość korzystania ze swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób wewnątrz UE na podstawie prawa UE), czyli:

 • podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz obywatele Wielkiej Brytanii stracą dostęp do rynku wewnętrznego UE,
 • obywatele UE oraz podmioty z siedzibą w UE stracą dostęp do rynku brytyjskiego.


Trwają negocjacje, jak będzie wyglądać porozumienie między UE a Wielką Brytanią. Brak tego porozumienia może spowodować zmiany ekonomiczne oraz wpłynąć na relacje między bankami a klientami. Nie możemy jeszcze przewidzieć, jak porozumienie wpłynie na umowy z klientami.

Co może się zmienić?

Płatności

1. W poleceniach przelewu we wszystkich walutach do banków w Wielkiej Brytanii, klienci polskich banków będą mogli wybierać dowolną opcję kosztową: SHA, OUR lub BEN.
2. Przy przelewach z UE do banków w Wielkiej Brytanii klienci będą musieli przedstawiać bardziej szczegółowe informacje o zleceniodawcy i odbiorcy, w porównaniu z przelewami wewnątrz UE (zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE 2015/847 z 20 maja 2015 r.).
3. Mogą zmienić się opłaty za realizację płatności zagranicznych do Wielkiej Brytanii.
4. Wielka Brytania nadal będzie częścią SEPA (Jednolity Obszar Płatności w euro). Klienci polskich banków po 1 stycznia 2021 r. wciąż będą mogli realizować przelewy w euro.

Uwierzytelniania transakcji w e-commerce wykonywanych kartami bankowymi

Może zmienić się sposób uwierzytelniania transakcji kartami płatniczymi w handlu elektronicznym. Gdy odbiorca płatności jest w Wielkiej Brytanii, klient, który wykonuje płatność może nie zostać objęty procedurą silnego uwierzytelnienia (SCA) transakcji, ponieważ jest ona realizowana poza EOG. W wyjątkowych sytuacjach, w których odbiorca płatności nie wspiera wymaganego standardu zabezpieczenia transakcji, taka transakcja płatnicza może zostać odrzucona.

Podstawowe rachunki płatnicze


1. Klienci nie będą mogli realizować przelewów z podstawowego rachunku płatniczego do banków w Wielkiej Brytanii,
2. Klienci, którzy mają podstawowy rachunek płatniczy, nie będą mogli korzystać z usług płatniczych w Wielkiej Brytanii (wypłaty gotówki, wykonywanie transakcji).

Inwestycje na rynku finansowym

1. Mogą zmienić się kursy walutowe i wycena instrumentów finansowych.
2. Może być ograniczona dostępność:

 • usług inwestycyjnych świadczonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii,
 • instrumentów finansowych:
  - które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Wielkiej Brytanii,
  - w systemach obrotu prowadzonych z Wielkiej Brytanii.
   

Informacje dodatkowe

1. Niezależnie od obywatelstwa oraz miejsca zamieszkania klienta (UE lub Wielkiej Brytanii), depozyty klientów, które są w polskich bankach, obejmuje gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do 100.000 EUR .
2. Niezależnie od zakończenia okresu przejściowego w umowach finansowych i instrumentach finansowych będzie można stosować wskaźniki referencyjne (np. LIBOR) opracowywane przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na zasadach określonych w Rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/1011 (art. 51 ust 5).

Na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego skutkami. Będziemy informować, jeśli wystąpią zdarzenia, które będą wpływać na naszych klientów.

 

Zestawienie najważniejszych pojęć
Brexit - nazwa procesu występowania Wielkiej Brytanii z UE.
Opcja SHA – oznacza, że prowizje i opłaty dla banku wysyłającego opłaca zleceniodawcy. Koszty banku odbiorcy i banków pośredniczących pokrywa odbiorca.
Opcja kosztowa OUR – oznacza, że zleceniodawca płaci prowizje i opłaty bankowe z tytułu realizacji przelewu zagranicznego, w tym koszty banków pośredniczących.
Opcja kosztowa BEN – oznacza, że prowizje i opłaty banków, które biorą udział w realizacji przelewu zagranicznego pokrywa odbiorca.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 141 z 5.6.2015, str. 1—18.