powrót

Połączenie subfunduszy Allianz Europe Equity Growth Select i Allianz Małych Spółek Europejskich

20 kwietnia 2021 r. TFI Allianz Polska S.A. (TFI) rozpoczęło proces połączenia dwóch subfunduszy w ramach parasola Allianz SFIO.

Subfunduszem przejmującym jest Allianz Europe Equity Growth Select, Subfunduszem przejmowanym jest Allianz Małych Spółek Europejskich.

Harmonogram

Harmonogram

Do 29 kwietnia (do godziny 13.00)
na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) można kupić jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.
Nie będą też wykonywane złożone wcześniej zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe.

Do 19 maja (do godziny 15.00)
na platformie SFI można sprzedać i zamienić jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego na inny.
Po tych datach operacje dla funduszu Allianz Małych Spółek Europejskich zostaną zablokowane, a złożone zlecenia zostaną odrzucone przez Agenta Transferowego.

28 maja
TFI przydzieli klientom (którzy inwestowali w Allianz Małych Spółek Europejskich), jednostki uczestnictwa Allianz Europe Equity Growth Select. TFI zastosuje wyceny jednostek uczestnictwa funduszy z 27 maja.

Szczegóły dotyczące procesu połączenia oraz jego powodów znajdują się na stronie TFI Allianz, w sekcji Ogłoszenia prawne.