powrót

Połączenie subfunduszy PKO Zrównoważony i PKO Strategicznej Alokacji

 

24 sierpnia 2021 r. PKO TFI rozpoczęło proces połączenia dwóch subfunduszy w ramach parasola PKO Parasolowy FIO.


Subfunduszem przejmującym jest 
PKO Zrównoważony, subfunduszem przejmowanym jest PKO Strategicznej Alokacji.

 

Harmonogram:

Do 20 września (do godziny 13.00) na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) można kupić jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.
Nie będą też wykonywane złożone wcześniej zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe.

Do 20 września (do godziny 15.00) na platformie SFI można sprzedać i zamienić jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego na inny.
Po tych datach operacje dla funduszu PKO Strategicznej Alokacji zostaną zablokowane, a złożone zlecenia zostaną odrzucone przez Agenta Transferowego.

24 września PKO TFI przydzieli klientom (którzy inwestowali w PKO Strategicznej Alokacji), jednostki uczestnictwa PKO Zrównoważony. TFI zastosuje wyceny jednostek uczestnictwa funduszy z 23 września.