powrót

Dane wymagane do prawidłowej realizacji polecenia wypłaty wychodzącego składanego za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (iBRE oraz BRESOK)

DANE BENEFICJENTA:Rachunek beneficjanta: numer rachunku beneficjenta posiadającego rachunek w banku w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej oraz w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Turcji powinien mieć strukturę IBAN. Na stronie internetowej http://chemeng.p.lodz.pl/zylla/ut/js-pesel.html istnieje możliwość weryfikacji poprawności numeru z obowiązującą strukturą IBAN.
Podanie niepoprawnego rachunku może skutkować dodatkowymi opłatami pobieranymi przez bank baneficjeta.Nazwa beneficjenta: pełna nazwa beneficjentaAdres beneficjenta: pełen adres beneficjentaKraj beneficjenta: nazwa kraju, w którym beneficjent posiada siedzibę

SWIFT: kod SWIFT (BIC) banku beneficjenta składający się z 8 lub 11 znaków. Kod składający się z ośmiu znaków wskazuje na główną siedzibę banku, kolejne 3 znaki określają oddział banku beneficjenta. Istnieje możliwość wyszukania kodu SWIFT w BRE Banku.
W niektórych dokumentach handlowych 8-znakowy kod SWIFT, uzupełniany jest do 11 znaków ciągiem „XXX”. W takim przypadku należy wpisać jedynie 8 pierwszych znaków.
Jeżeli bank beneficjenta nie posiada kodu SWIFT należy w polu:Bank beneficjenta: wpisać nazwę banku beneficjentaKraj banku beneficjenta: wpisać nazwę kraju, w którym znajduje się bank beneficjenta

Adres banku beneficjenta: wpisać dokładny adres banku beneficjenta.
Nie podanie kodu SWIFT może skutkować dodatkowymi opłatami pobieranymi przez bank pośredniczący w realizacji zlecenia.
Podanie niepełnych danych banku beneficjenta może skutkować odmową realizacji zlecenia.!DANE ZLECENIODAWCY:

Z rachunku: numer rachunku, który zostanie obciążony kwotą zlecenia oraz z tytułu należnych prowizji i opłat bankowych; prowizje i opłaty będą pobierane z tego rachunku, o ile z Klientem nie ustalono inaczej; jeżeli kwota zlecenia wyrażona jest w innej walucie niż waluta w której prowadzony jest rachunek, wskazany jako rachunek do obciążenia kwotą zlecenia, Bank dokona przeliczenia i wskazany rachunek będzie obciążony równowartością kwoty zlecenia.Data realizacji: Data realizacji określa, którego dnia zlecenia mają zostać przekazane do Banku przez system bankowości elektronicznej do realizacji. Domyślnie data jest ustawiona na dzień bieżący. Klient może ją zmienić definiując przyszłą datę realizacji.

Kwota zlecenia: oryginalna kwota zlecenia, wysyłana na rzecz wskazanego beneficjenta
W zależności od wyboru opcji kosztów, finalna kwota zlecenia może różnić się od oryginalnej.Waluta: waluta zlecenia.Kurs: rodzaj kursu do przeliczenia kwoty realizowanego zlecenia, jeśli waluta zlecenia różni się od waluty rachunku, z którego ma być realizowane zlecenie.

Referencje: Pole to nie jest obowiązkowe i widoczne jest jedynie po stronie zleceniodawcy (referencje Klienta identyfikujące płatność).Tytułem: tytuł z jakiego realizowane jest zlecenie - krótki opis rodzaju czynności, która powoduje dokonanie płatności; oprócz krótkiego opisu czynności można wskazać, np. numer dokumentu potwierdzającego tytuł płatności; podany tytuł płatności powinien być zgodny z podanym dalej Statystycznym tytułem płatności.
Jakiekolwiek dodatkowe instrukcje płatnicze lub informacje dla Banku wpisane w tym polu będą przez Bank ignorowane i przekazywane w niezmienionej treści do banku beneficjenta.

Statystyczny tytuł płatności: tytuł płatności zgodny z nomenklaturą Narodowego Banku Polskiego w zakresie sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.Prowizje i opłaty BRE Banku pokrywa: należy wskazać kto pokrywa koszty z tytułu prowizji i opłat należnych BRE Bankowi z tytułu realizacji polecenia wypłaty.

Prowizje i opłaty innych banków pokrywa: należy wskazać kto pokrywa koszty z tytułu prowizji i opłat należnych innym bankom pośredniczącym w realizacji polecenia wypłaty.

Kategorie:

MSP i Korporacje