powrót

Zmiany w „Regulaminie Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mBank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego”

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy „Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mBank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego” – dla Posiadacza Karty, który od tego dnia (włącznie) zawrze z mBankiem S.A. umowę o wydanie pieniądza elektronicznego.

W stosunku do Posiadacza Karty, który umowę o wydanie pieniądza elektronicznego zawarł z mBankiem S.A. przed dniem 1 sierpnia 2014 r. (data publikacji zmienionego regulaminu) postanowienia nowego „Regulaminu Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mBank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego” wejdą w życie w dniu 1 października 2014 r., o ile Posiadacz Karty nie wypowie umowy o wydanie pieniądza elektronicznego poprzez zastrzeżenie Karty.


Jeżeli Posiadacz Karty nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, może wypowiedzieć umowę o wydanie pieniądza elektronicznego ze skutkiem natychmiastowym poprzez zastrzeżenie Karty, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania wykupu pieniądza elektronicznego.


Do czasu wejścia w życie postanowień nowego regulaminu, Posiadacza Karty, który umowę o wydanie pieniądza elektronicznego zawarł z mBankiem S.A. przed dniem 1 sierpnia 2014 r., obowiązują postanowienia dotychczasowego regulaminu.


Przyczyną wydania nowego regulaminu są zmiany w funkcjonalności świadczonych przez mBank S.A. usług.


„Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mBank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego” Data publikacji zmienionego Regulaminu: 1.08.2014 r.

Data publikacji zmienionego Regulaminu: 1.08.2014 r.

Kategorie:

MSP i Korporacje