powrót

Zmiany w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

mBank S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 15 maja 2015 r. wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

W treści Taryfy wprowadzono, w szczególności, nową prowizję za utrzymywanie łącznego salda na wszystkich rachunkach bieżących oraz pomocniczych instytucji finansowych, prowadzonych w EUR albo CHF albo CZK albo DKK (w ramach tej samej umowy rachunku bankowego), czyli w walutach, w których na rynku międzybankowym mogą wystąpić ujemne stopy procentowe. Prowizje będą mogły być pobierane od sald przekraczających odpowiednio 1 mln EUR albo 1 mln CHF albo 1 mln CZK albo 1 mln DKK (rozdział I.A. pkt 41).

Przez instytucję finansową rozumie się fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski.

Uzasadnieniem wprowadzenia nowej prowizji do Taryfy jest pokrycie ponoszonych przez Bank kosztów obsługi operacji, w postaci kosztów utrzymywania sald na rachunkach bieżących oraz pomocniczych instytucji finansowych prowadzonych w walutach, w przypadku których na rynku międzybankowym mogą wystąpić ujemne stopy procentowe (tj. obecnie EUR, CHF, DKK oraz CZK). Prowizja za utrzymywanie sald pobierana będzie przez mBank jedynie w sytuacji rzeczywistego wystąpienia ujemnych stóp procentowych w danych walutach (zgodnie z opisem prowizji zawartym w Taryfie).

Jednolity tekst „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje