powrót

Zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji

mBank S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 r. wprowadza zmiany do „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”.

W treści Taryfy, w szczególności:

1/    wprowadzono opłatę dodatkową w wysokości 20 zł za zlecenie przelewu, które nie podlega przez Bank automatycznemu przetwarzaniu w przypadku, gdy zlecenie to nie zawiera kodu BIC banku beneficjenta lub - w przypadku przelewów za granicę w złotych – nie zawiera określenia opcji kosztów SHA (opcji polegającej na tym, że koszty banku wysyłającego pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich pokrywa beneficjent) (opłatę dodatkową wprowadzono w treści uwagi do pkt 4 i 5 w rozdziale I.C. Taryfy – punkty te dotyczą przelewu za granicę lub przelewu na rachunek w innym banku krajowym w walucie obcej),

2/    usunięto opłatę w wysokości 50 zł za wysłanie wezwania do zapłaty w związku z wystąpieniem niedozwolonego salda debetowego na rachunku bankowym Klienta.


Jednolity tekst „Taryfy prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji”

Kategorie:

MSP i Korporacje