powrót

Zmiany reguł realizacji i obsługi polecenia przelewu SEPA

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 października 2016 roku, kraje Unii Europejskiej nieobjęte walutą EURO muszą dostosować się do zmian w sposobie realizacji płatności SEPA. Zmiany wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009.

Zmiany te wprowadzają m.in. obowiązek przekazywania płatności SEPA wyłącznie w formie komunikatów zgodnych ze standardem XML opartym o normę ISO 20022 pomiędzy uczestnikami procesu rozliczenia takiej płatności.   
 

Celem w/w zmian jest wprowadzenie jednolitego standardu w miejsce różnych formatów zleceń płatniczych używanych przez klientów do realizacji zleceń w ramach Unii Europejskiej.
 

Uprzejmie informujemy, że mBank (jako uczestnik rozliczeń SEPA) obsługuje w ramach systemu bankowości internetowej mBank CompanyNet, zarówno zlecenia płatnicze SEPA, jak również, inne zlecenia płatnicze niebędące SEPA, zgodnie ze standardem XML opartym o normę ISO20022. Bank tym samym ma możliwość przyjmowania plików ze zleceniami SEPA w standardzie wskazanym w Rozporządzeniu. 
 

Prosimy o zapoznanie się z tematem prowadzonym przez międzybankowy Zespół SEPA, działający w ramach Związku Banków Polskich. Materiały Zespołu dostępne są na stronie http://sepapolska.pl, gdzie dostępne jest również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 http://sepapolska.pl/dokumenty/l_09420120330pl00220037.pdf wraz z komentarzem http://sepapolska.pl/dokumenty/sepa/SEPA_sdi_sgem.pdf

Zwracamy szczególną uwagę na zapisy ust. 1 lit. d) Artykułu 5 Rozporządzenia oraz komentarza prawnego Zespołu SEPA do tego ustępu.

 

Kategorie:

MSP i Korporacje