powrót

Informacje dotyczące Split Payment

Przekazujemy aktualne informacje o projekcie Ustawy o zmianie  Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o Mechanizmie Podzielonej Płatności).
Nowe przepisy będą obowiązywać od  1 listopada 2019 r.

Wprowadzane przepisy zobowiązują przedsiębiorców do stosowania „Mechanizmu podzielonej płatności”:

  • przy zapłacie za fakturę wystawioną na kwotę co najmniej 15.000,00 zł lub równowartość w innej walucie,
  • jeśli faktura zawiera towary lub usługi określone w Załączniku nr 15 do Ustawy,
  • przy płatności „zaliczki”, wyznacznikiem obowiązkowości będzie kwota wystawionej faktury lub suma kwot wystawionych faktur przy płatności zbiorczej.

Ustawodawca uwzględnił uwagi przedsiębiorców i przewidział w Ustawie możliwość płacenia faktur zbiorczo do tego samego dostawcy, za okres nie krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc.
Przedsiębiorca będzie mógł również zapłacić z rachunku VAT należności związane z:

  • podatkami PIT, CIT, podatkiem akcyzowym,
  • opłatami celnymi, oraz
  • składkami ZUS.


Aby prawidłowo zidentyfikować, czy płatności zrealizowano z rachunku VAT, wprowadzamy zmiany w kodach transakcji 368 i 369.

Dla kodu transakcji 369

  • na rachunku rozliczeniowym: 369 Przeksięgowanie z rach. VAT; z rach.: {NRB rachunku VAT}; tyt.: {Szczegóły płatności}; TNR
  • na rachunku VAT: 369 Przeksięgowanie z rach. VAT; na rach.: {NRB rachunku rozliczeniowego}; tyt.: {Szczegóły płatności}; TNR

Dla kodu transakcji 368

  • na rozliczeniowym: 368 Przeksięgowanie na rach. VAT; na rach.: {NRB rachunku VAT}; tyt.: {Szczegóły płatności}; TNR
  • na rachunku VAT: 368 Przeksięgowanie na rach. VAT; z rach.: {NRB rachunku rozliczeniowego}; tyt.: {Szczegóły płatności}; TNR


Ustawa traktuje uruchomienie i spłatę produktów opartych o nabycie wierzytelności (dyskonto wierzytelności, zapłata za zobowiązania) jako płatności za faktury. Dlatego będziemy dokonywać uruchomień i spłat tych produktów Mechanizmem Podzielonej Płatności.
Na bieżąco przekażemy informacje o pracach związanych z wprowadzaniem zmian wynikających z Ustawy. 

Kategorie:

MSP i Korporacje