powrót

Dalsze informacje dotyczące białej listy

Od 1 września 2019 r. obowiązują zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług, tzw. biała lista podatników VAT.

Biała lista to elektroniczny wykaz podmiotów:

  • zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
  • niezarejestrowanych jako podatnicy VAT lub wykreślonych z rejestru jako podatnicy VAT,
  • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona,

wraz z ich statusami, numerami NIP, REGON i numerami rachunków bankowych.

Rachunki collectowe (wirtualne)


Wszystkie banki działające w Polsce potwierdzają do Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) numery rachunków rozliczeniowych swoich klientów oraz powiązane z tymi rachunkami „maski” służące generowaniu rachunków collectowych (wirtualnych).

Wykaz podatników VAT na stronie BIP (biała lista) umożliwia sprawdzenie – w udostępnionej przeglądarce - rachunków kontrahentów. W przypadku zapytania wg numeru NIP, albo REGON albo nazwy, użytkownik zobaczy listę rachunków rozliczeniowych przypisanych do podmiotu. Nie zobaczy jednak listy rachunków wirtualnych.
W przypadku niektórych podatników VAT, w przeglądarce, w metryczce wyszukanego podmiotu, pod listą rachunków rozliczeniowych, zaznaczonych z obu stron kolorem niebieskim, znajduje się dodatkowy komentarz. Komentarz ten „Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie”, zaznaczony z obu stron kolorem pomarańczowym, wskazuje, że w wykazie znajdują się też wirtualne numery rachunku, których w tej metryczce nie pokazano. Takich rachunków należy poszukiwać w rejestrze wpisując w przeglądarce konkretny numer rachunku wirtualnego.

W przypadku wpisania w udostępnionej przeglądarce zapytania o konkretny rachunek collectowy (wirtualny), powiązany z rachunkiem rozliczeniowym podmiotu, pojawi się odpowiedź, czy dany rachunek figuruje w rejestrze VAT.

Dotyczy to wszystkich rachunków collectowych (wirtualnych) wszystkich banków. Nie ma potrzeby potwierdzania przez klientów rachunków collectowych w bankach. Wystarczającym potwierdzeniem jest wynik wyszukania konkretnego numeru rachunku na białej liście (po jego wpisaniu do przeglądarki).

Rachunki cesji


Rachunki cesji związane z umowami cesji oraz rachunki do spłat wskazane w umowach opartych o nabycie wierzytelności, nie znajdują się na białej liście, ponieważ nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe. Jednocześnie, umowy cesji oraz umowy oparte o nabycie wierzytelności pozostają w mocy.

Związek Banków Polskich opublikował na swej stronie komunikat dot. białej listy podatników oraz zasadę weryfikowania przez przedsiębiorców rachunków bankowych kontrahentów.

Wszelkie wątpliwości, bądź pytania dotyczące funkcjonowania Wykazu mogą Państwo  kierować na skrzynkę WykazPodatnikow@mf.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z tym komunikatem.


Wejście w życie sankcji
Zgodnie z art. 14. ustawy z dn. 12 kwietnia 2019 r. Dz.U. poz. 1018 (tzw. ustawa o białej liście) art. 2, art. 3, art. 5 i art. 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Art. 2, 3 i 5 ustawy o białej liście dotyczą zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od osób prawnych oraz ustawie ordynacja podatkowa i opisują skutki dla podatnika dokonania płatności na inny rachunek niż znajdujący się na białej liście.

Zgodnie z ustawą, do końca 2019 roku obowiązuje okres przejściowy bez sankcji dla podatników, jeśli dokonają zapłaty przelewem na rachunek spoza białej listy.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje

Tagi:

MSP, biała lista