powrót

Ogłoszenie o zmianie Statutu GetPro Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 25 września 2019 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianach statutu GetPro Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:


1. Skreśla się art. 1 ust. 3.


2. W art. 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:


„5. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.
6. W terminie wskazanym w § 3 ust. 2, prawa i obowiązki Towarzystwa wskazane w Statucie wykonuje Depozytariusz, reprezentujący Fundusz. Jeżeli w Statucie jako miejsce wykonania czynności wskazano Towarzystwo lub wskazano Towarzystwo jako wykonującego daną czynność, czynności te wykonywane będą w siedzibie Depozytariusza i przez Depozytariusza.”


3. W art. 2 pkt 18) otrzymuje brzmienie:


„18) Towarzystwo – SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Zygmunta Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, będące organem Funduszu do dnia 20 sierpnia
2019 r.”


4. Art. 3 otrzymuje brzmienie:


„1. Organem Funduszu jest Zgromadzenie Inwestorów.
2. W dniu 20 sierpnia 2019 r. została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przez co Fundusz jest reprezentowany przez Depozytariusza do dnia 20 listopada
2019 r., chyba że przed tą datą inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych przejmie zarządzanie Funduszem.
3. Sposób reprezentacji Depozytariusza: dwaj członkowie zarządu działający łącznie, przy czym podpis jednego członka zarządu może zostać zastąpiony podpisem prokurenta lub pełnomocnika działającego w granicach udzielonego pełnomocnictwa; prokurenci w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.”


5. W art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:


„1a. W terminie wskazanym w art. 3 ust. 2, Depozytariusz zwołuje Zgromadzenie Inwestorów poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.mbank.pl, nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad.”


6. Art. 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:


„2. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa www.mbank.pl, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad.”
 

7. Art. 10 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:


„3. Ewidencję Uczestników prowadzi Towarzystwo. Ewidencja Uczestników może być prowadzona w formie elektronicznej. W terminie wskazanym w art. 3 ust. 2, Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”


8. Art. 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:


„2. O zamiarze podziału Certyfikatów Fundusz ogłasza na stronie internetowej www.mbank.pl. W ogłoszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz wskazuje liczbę Certyfikatów po podziale, która będzie odpowiadała jednemu Certyfikatowi przed podziałem, oraz datę, w której nastąpi podział.”


9. Art. 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:


„2. O zamiarze łączenia Certyfikatów Fundusz ogłasza na stronie internetowej www.mbank.pl nie później niż na 14 dni przed dniem, w którym ma nastąpić łączenie. W ogłoszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz wskazuje liczbę Certyfikatów będących przedmiotem łączenia w jeden Certyfikat, oraz datę, w której nastąpi łączenie.”


10. W art. 16 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:


„12. Informacje o wykupie Certyfikatów Fundusz będzie ogłaszał na stronie internetowej www.mbank.pl.”


11. W art. 31 ust. 1 po pkt 29) dodaje się pkt 30) w następującym brzmieniu:


„30) wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu reprezentacji Funduszu.”


12. W art. 31 dodaje się po ust. 26 ust. 27 i 28 w następującym brzmieniu:


„27. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu reprezentacji Funduszu będzie pobierane za okres wskazany w art. 3 ust. 2, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) miesięcznie. Jeżeli Depozytariusz będzie reprezentował Funduszu przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie Depozytariusza będzie obliczone proporcjonalnie do czasu reprezentacji Funduszu.
28.W okresie wskazanym w art. 3 ust. 2, wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w art. 29 nie jest pobierane.”


13. Art. 34 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:


„1.Jeżeli Statut lub Ustawa nie stanowi inaczej, informacje o Funduszu wymagane Ustawą oraz Statutem są podawane do wiadomości Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.mbank.pl.
3. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu są publikowane na stronie internetowej www.mbank.pl.”


14. Art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:


„5. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, a jeżeli likwidacja Funduszu będzie wynikała z upływu terminu wskazanego w art. 3 ust. 2 i braku przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz.”


15. Art. 36 otrzymuje następujące brzmienie:


„O zmianach Statutu Fundusz ogłasza na stronie internetowej Towarzystwa www. mbank.pl.”
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Kategorie:

MSP i Korporacje