powrót

Ogłoszenie o zmianie Statutu Grom Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 25 września 2019 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianach statutu Grom Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:


1. W § 1 po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.
10. W terminie wskazanym w § 3 ust. 2, prawa i obowiązki Towarzystwa wskazane w Statucie wykonuje Depozytariusz, reprezentujący Fundusz. Jeżeli w Statucie jako miejsce wykonania czynności wskazano Towarzystwo lub wskazano Towarzystwo jako wykonującego daną czynność, czynności te wykonywane będą w siedzibie Depozytariusza i przez Depozytariusza.”


2. W § 2 ust. 1 pkt 13) otrzymuje brzmienie:


„13) Ewidencja – ewidencja Uczestników Funduszu.”


3. W § 2 ust. 1 pkt 23) otrzymuje brzmienie:


„23) Towarzystwo – SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Zygmunta Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, będące organem Funduszu do dnia 20 sierpnia
2019 r.”


4. § 3 otrzymuje brzmienie:


„1. Organem Funduszu jest Zgromadzenie Inwestorów.
2.  W dniu 20 sierpnia 2019 r. została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przez co Fundusz jest reprezentowany przez Depozytariusza do dnia 20 listopada
2019 r., chyba że przed tą datą inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych przejmie zarządzanie Funduszem.
3. Sposób reprezentacji Depozytariusza: dwaj członkowie zarządu działający łącznie, przy czym podpis jednego członka zarządu może zostać zastąpiony podpisem prokurenta lub pełnomocnika działającego w granicach udzielonego pełnomocnictwa; prokurenci w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.”


5. Skreśla się § 4 ust. 4.


6. W § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:


„4a. W terminie wskazanym w § 3 ust. 2, Depozytariusz zwołuje Zgromadzenie Inwestorów poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.mbank.pl, nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad.”


7. W § 6 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:


„5. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.mbank.pl, nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad. O zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Towarzystwo poinformuje Uczestników przesyłając informację na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy.”


8. W § 20 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:


„4. Fundusz ogłasza o zamiarze podziału Certyfikatów na stronie internetowej www. mbank.pl najpóźniej na 7 dni przed dniem, w którym ma nastąpić podział. W ogłoszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Fundusz wskazuje liczbę Certyfikatów po podziale, która będzie odpowiadała jednemu Certyfikatowi przed podziałem oraz datę, w której nastąpi podział.”


9. W § 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:


„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Towarzystwo. W terminie wskazanym w § 3 ust. 2, Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”


10. W § 28 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:


„15. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej www.mbank.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni od dnia wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych.”


11. W § 29 ust. 1 po pkt 22) dodaje się kolejny pkt 23) w brzmieniu:


„23)wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu reprezentacji Funduszu.”


12. W § 29 po ust. 12 dodaje się kolejne ust. 13 i 14 w brzmieniu:


„13. Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu reprezentacji Funduszu będzie pobierane za okres wskazany w § 3 ust. 2, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) miesięcznie. Jeżeli Depozytariusz będzie reprezentował Funduszu przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie Depozytariusza będzie obliczone proporcjonalnie do czasu reprezentacji Funduszu.
14. W okresie wskazanym w § 3 ust. 2, wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w ust. 1 pkt 8) nie jest pobierane.”


13. § 34 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:


„7. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, a jeżeli likwidacja Funduszu będzie wynikała z upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 2 i braku przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz.”


14. § 35 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:


„3. Ogłoszenia i publikacje wymagane Ustawą oraz Statutem, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, będą zamieszczane na stronie internetowej  www.mbank.pl, do której dostęp będzie zastrzeżony wyłącznie na rzecz Uczestników. W szczególności Fundusz będzie na tej stronie podawał Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu oraz będzie publikował półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu.
4. Sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane w na stronie internetowej www.mbank.pl w trybie określonym w Ustawie oraz w przepisach określających szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości funduszy inwestycyjnych.”


15. § 36 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:


„2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej www.mbank.pl.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


 

Kategorie:

MSP i Korporacje

Tagi:

mBank, Zmiana, statut, Grom