powrót

Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności

5 listopada 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ukazał się komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej: „Towarzystwem”) będącym dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest mBank S.A. (zwany dalej: „Depozytariuszem”).

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r.poz.1896 z pózn.zm., zwanej dalej „Ustawą”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, niżej wymienione fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza: 

1. Lartiq Infinity Akcji FIZ
2. Lartiq Opportunity FIZ
3. Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
4. Lartiq Profit XXXI FIZ
5. Globalny Fundusz Medyczny FIZ
6. Lartiq XXI FIZ
7. Lartiq Profit MultiAsset FIZ
8. TTT Global Macro FIZ
9. Lartiq Stabilny Dochód FIZ
10. Venture FIZ
11. Lartiq Profit XXXII FIZ
12. Lartiq Profit XXXIII FIZ
13. Trigon XXII FIZ w likwidacji
14. Kornas FIZ w likwidacji
 

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art.38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Zgodnie z art.68 ust.2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które reprezentuje, innym towarzystwom funduszy inwestycyjnych. Okres, przez który Depozytariusz reprezentuje fundusze może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.

Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie funduszami inwestycyjnymi nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo, ulegają one rozwiązaniu, w myśl zapisów art.68 ust.2 i art.246 ust.1. pkt.2 Ustawy.

Dla Uczestników funduszy został utworzony kontaktowy adres mailowy:
Lartiq_reprezentacja@mbank.pl

Kategorie:

MSP i Korporacje