powrót

Wykup certyfikatów inwestycyjnych - Globalni Liderzy Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dalej „Fundusz”

Przypominamy, że 5 listopada 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”).

Od 6 listopada 2019 r., (zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm., dalej „Ustawa”),  Fundusz ten reprezentuje mBank.

Dlatego informujemy, że Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie zrealizowało wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wykup miał nastąpić 31 października 2019 r.

W tym czasie:
 

  • Fundusze, co do zasady nie wykupują Certyfikatów Inwestycyjnych.
  • Fundusz może dokonać wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jedynie pod warunkiem, że pozwala na to płynność Aktywów Funduszu.
  • Poszukujemy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmą zarządzanie funduszami. Powinno to nastąpić na początku stycznia 2020 r., o czym poinformujemy.