powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu TTT Global Macro Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 17 grudnia 2019 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu TTT GLOBAL MACRO Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:

1. § 1 ust. 1 pkt. 27) otrzymuje brzmienie:
„27) Towarzystwie – rozumie się przez to IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa,”

2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.”

3. W § 2 skreśla się treść ust. 5-7.


4. Tytuł § 3 otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo; Sposób reprezentacji Funduszu”

5. W § 3 skreśla się treść ust. 1.

6. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.    IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ma siedzibę w Warszawie, pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa.

7. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.    Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych.”

8. W § 25 skreśla się treść ust. 7.

9. W § 33 skreśla się treść ust. 1a.


10. § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Towarzystwo prowadzi Ewidencję Uczestników dla Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.”

11. § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona www.ipopematfi.pl.”

12. W § 42 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.”
 

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.