powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Lartiq Profit XXXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 17 grudnia 2019 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu Lartiq Profit XXXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:

1. art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, utworzonym i działającym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niniejszym Statutem.”

2. art. 2 ust. 1 pkt 20) otrzymuje brzmienie:

„20) Towarzystwo – oznacza Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa;”

3. art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organami Funduszu są Towarzystwo oraz Rada Inwestorów.”

4. W art. 3 skreśla się treść ust. 2-4.


5. art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. Adresem Towarzystwa jest: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa. Zgodnie z art. 5 Ustawy, siedziba i adres Towarzystwa jest jednocześnie siedzibą i adresem Funduszu.

6. art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do reprezentowania Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu Towarzystwa albo jednego członka zarządu Towarzystwa łącznie z jednym z prokurentów łącznych. Towarzystwo jest uprawnione do ustanowienia pełnomocników, którzy będą umocowani do reprezentowania Funduszu.”

7. W art. 7 skreśla się treść ust. 5.


8. art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ewidencję Uczestników prowadzi Towarzystwo. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej.”

9. W art. 18 skreśla się treść ust. 1a.


10. W art. 30 skreśla się treść ust. 7.

11. art. 31 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora”

12. art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Wszelkie zmiany Statutu oraz informacje wymagane prawem będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. www.ipopematfi.pl.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.