powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Kornas Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z 9 stycznia 2020 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu Kornas Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji:

1. art. 1 pkt 16) otrzymuje brzmienie:

„16) Towarzystwo – Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2 / Bud. B, 02-566 Warszawa, będące organem i likwidatorem Funduszu do dnia 5 listopada 2019 r.

2. art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”

3. art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów.”

4. art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona www.mbank.pl.”

5. art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora Funduszu.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.