powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu VENTURE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 20 stycznia 2020 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu VENTURE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:
1. § 1 pkt 24) otrzymuje brzmienie:
„24) Towarzystwie – rozumie się przez to IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa,”
2. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.”
3. W § 2 skreśla się treść ust. 8-10.
4. Tytuł § 3 otrzymuje brzmienie:
„Towarzystwo, Sposób reprezentacji Funduszu”
5. W § 3 skreśla się treść ust. 1.
6. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ma siedzibę w Warszawie, pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa.
7. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych.”
8. W § 23 skreśla się treść ust. 6.
9. W § 31a skreśla się treść ust. 1a.
10. W § 32 skreśla się treść ust. 1a.
11. § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Towarzystwo prowadzi Ewidencję Uczestników dla Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.”
12. § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona www.ipopematfi.pl.”
13. W § 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.