powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu Globalny Fundusz Medyczny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego: z 20 stycznia 2020 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu Globalny Fundusz Medyczny Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego:

1. W § 1 pkt 37) otrzymuje brzmienie:

„37) Towarzystwie – rozumie się przez to Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa.”
2. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.”
3. W § 2 skreśla się ust. 5-7.
4. W § 3 skreśla się ust. 1.
5. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa.”
6. W § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.  Do reprezentowania Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu Towarzystwa albo jednego członka zarządu Towarzystwa łącznie z jednym z prokurentów łącznych. Towarzystwo jest uprawnione do ustanowienia pełnomocników, którzy będą umocowani do reprezentowania Funduszu.”
7. W § 23 skreśla się ust. 7.
8. W § 31 skreśla się ust. 1a.
9. W § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. Towarzystwo prowadzi Ewidencję Uczestników.”
10. W § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stroną internetową przeznaczoną do ogłoszeń Funduszu jest strona www.ipopematfi.pl.”
11. W § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.