powrót

Ogłoszenie funduszu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z 17 marca 2020 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, REGON 001254524, z kapitałem zakładowym w wysokości 169.401.468 PLN, w całości opłaconym (dalej jako „Bank” albo „Likwidator”), działając na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zapisów statutu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (zwanego dalej: „Funduszem”), jako Likwidator Funduszu, informuje:

  • o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu z uwagi na przedłużający się proces zbywania aktywów Funduszu. W związku z tym planowana data zakończenia likwidacji Funduszu przesunie się na 31 marca 2021 r.
  • W przypadku wykonania przez bank czynności w terminie wcześniejszym zakończenie likwidacji Funduszu nastąpi przed 31 marca 2021r.


Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
mBank S.A.
Departament Usług Powierniczych
02 - 677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7a.

Ogłoszenie jest pierwszym z dwóch ogłoszeń przewidzianych na mocy  §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 czerwca 2005 r., w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.