powrót

Ogłoszenie funduszu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z 31 marca 2020 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950) przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, REGON 001254524, z kapitałem zakładowym w wysokości 169.401.468 PLN w całości opłaconym (dalej jako „bank” albo "likwidator”), działając na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zapisów statutu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (zwanego dalej: „Funduszem”), jako likwidator Funduszu, informuje o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu z uwagi na przedłużający się proces zbywania aktywów Funduszu. W związku z tym planowana data zakończenia likwidacji Funduszu przesunie się na dzień 31 marca 2021 r. W przypadku wykonania przez bank czynności w terminie wcześniejszym zakończenie likwidacji Funduszu nastąpi przed dniem 31 marca 2021 r.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
mBank S.A.
Departament Usług Powierniczych
02 - 677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7a.

Ogłoszenie jest drugim z dwóch ogłoszeń przewidzianych na mocy §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.