powrót

Ogłoszenie o zmianie statutu SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z 30 kwietnia 2020 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach statutu SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1.  W art. 5 pkt 27) otrzymuje brzmienie:   
„27) Towarzystwo – BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,”   
2. W art. 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:    
„1. Towarzystwo działa pod firmą BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.   
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Warszawa. Towarzystwo mieści się pod adresem: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81.”   
3. W art. 29 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Informacja o kampanii promocyjnej, w tym odnośnie warunków udziału w promocji, zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa www.bpstfi.pl lub przekazana za pośrednictwem poczty lub udostępniona przez Dystrybutora nie później niż w dniu rozpoczęcia promocji.
5. Towarzystwo wskazuje Dystrybutorów, o których mowa w ust. 3 lit. c), na stronie internetowej Towarzystwa www.bpstfi.pl lub poprzez ogłoszenie w dzienniku, o którym mowa w art. 37 ust. 2.”
4. W art. 37 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:   
„1. Fundusz udostępnia i publikuje na stronie www.bpstfi.pl następujące informacje i dokumenty:
1. prospekty informacyjne oraz kluczowe informacje dla inwestorów i inne ogłoszenia dotyczące Funduszu lub Subfunduszy wymagane przepisami prawa i Statutu,
2. aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów,   
3. zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,   
4. roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz jednostkowe Subfunduszy,   
5. informacje dotyczące ceny zbywania i odkupywania Jednostek każdego Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę, niezwłocznie po ich ustaleniu,   
6. informacje o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Funduszu lub Subfunduszu,   
7. ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz o uchwałach podjętych przez to Zgromadzenie,   
8. pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”   

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Dokonane zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.