powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany w likwidacji

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), jako likwidator Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany w likwidacji („Fundusz”), na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963) przekazuje w załączeniu informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu wg stanu na dzień 27 sierpnia 2020 roku.

Informacja o stanie likwidacji Funduszu w okresie 27 luty 2020 r. – 27 sierpień 2020 r.
 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu – akcje, obligacje, pozycje na kontraktach terminowych   1 262 369,29 zł
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji 404,92 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 186 921,41 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 63 433,97 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 186 921,41 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 817,00 zł