powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Kornas FIZ w likwidacji

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), działa jako likwidator Kornas Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”). Dlatego na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963), przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu wg stanu na 7 października 2020 roku.

 

Informacja o stanie likwidacji Funduszu w okresie 7 kwietnia 2020 r. – 7 października 2020 r.

 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0,00 zł (nie nastąpiło zbycie żadnego aktywa Funduszu)
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 0,00 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 154 000,25 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 4 201,66 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 154 000,25 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 zł