powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji TRIGON XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), działa jako likwidator TRIGON XXII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”). Dlatego na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963), przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu wg stanu na dzień 28 października 2020 roku.

 

Informacja o stanie likwidacji Funduszu w okresie 28 kwietnia 2020 r. – 28 października 2020 r.

 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu

0,00 zł

Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji

0 zł

 

Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji

40 024 261,97 zł

 

Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu

0,00 zł

 

Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia

40 024 261,97 zł

 

Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu

2 132,08 zł