powrót

Ogłoszenie funduszu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z 30 marca 2021 r.

Ze względu na przedłużający się proces zbywania aktywów funduszu, zmienia się termin jego likwidacji.
Planowana data zakończenia likwidacji przesunie się na 31 marca 2022 r.
Jeśli mBank wykona czynności związane z likwidacją wcześniej, fundusz zostanie zlikwidowany przed 31 marca 2022 r.

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie:

  • art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz
  • zapisów statutu KORNAS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (zwanego dalej: „Funduszem”)


Adres właściwy do korespondencji z likwidatorem:
mBank S.A.
Departament Klientów Finansowych
00 - 850 Warszawa, ul. Prosta 18

Ogłoszenie jest drugim z dwóch, przewidzianych na mocy  §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.