powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Dłużnych, zgodną na 7 października br.

 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu    w danym okresie Fundusz nie posiadał aktywów do zbycia
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 30 lipca 2021 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 0,00 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 76 723,32 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 0,00 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 27 639,46 zł

 

mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).