powrót

Zaproszenie do rokowań ws. publicznej sprzedaży wierzytelności wobec Ursus S.A. w upadłości

mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, o kapitale zakładowym w wysokości 169.474.784,00 zł wpłaconym w całości, NIP 5260215088 (Bank), na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2018.0.1439 t.j., Ustawa), ogłasza o zamiarze sprzedaży wymagalnych wierzytelności, tj. kapitału, odsetek oraz wszelkich innych kosztów wynikających z następujących tytułów:

Wierzytelności, o których mowa powyżej (Wierzytelności), przysługują Bankowi od URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS 0000013785, Dłużnik) z tytułu umów kredytowych (kapitał wymagalny, odsetki i inne koszty), prowizji od zaangażowania od niewykorzystanego limitu kredytu, wypłaconego roszczenia z gwarancji bankowej, opłat i prowizji za administrowanie rachunkiem bankowym oraz opłat i prowizji dotyczących kart płatniczych, w łącznej kwocie 40.828.807,24 PLN (według stanu na dzień 12 lipca 2021 r.).


Wierzytelności są częściowo zabezpieczone m. in.: hipotekami na będącej w użytkowaniu wieczystym Dłużnika nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Frezerów 7, stanowiącej działkę gruntu 1/24 o powierzchni 4,0331 ha oraz na będącej własnością Dłużnika nieruchomości budynkowej, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej oddzielną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00180343/9. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym na dzień 30 stycznia 2018 r. dla celów zabezpieczenia wierzytelności Banku, wartość nieruchomości obciążonej hipotekami wynosi 63.000.000,00 PLN;


Sprzedaż Wierzytelności nastąpi, w trybie art. 39 pkt 3) Ustawy, tj. w wyniku przeprowadzenia rokowań podjętych na podstawie niniejszego zaproszenia z wybranymi oferentami, którzy zgłoszą się do Banku.

Zgłoszenia składane przez oferentów powinny spełniać wymagania określone w „Warunkach publicznej sprzedaży wierzytelności przysługujących mBank S.A. z siedzibą w Warszawie wobec URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie” (Regulamin), zamieszczonych na stronie internetowej: https://www.mbank.pl/informacje-dla-klienta/msp-korporacje/. Zgłoszenia niespełniające określonych wymagań mogą zostać odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania.


Zgłoszenia powinny być składane w terminie do dnia 10 maja 2022 roku. Termin składania zgłoszeń może zostać jednostronnie przedłużony przez Bank, o czym Bank ogłosi ponownie w trybie określonym w Regulaminie. Podmioty zainteresowane udziałem w procesie sprzedaży mogą zadawać Bankowi pytania przesyłając je na adres e-mail SprzedazPublicznaDRE@mbank.pl, w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 

Miejscem sprzedaży Wierzytelności będzie Warszawa.


Warunki rokowań i sprzedaży Wierzytelności określa Regulamin. W szczególności Bankowi w każdym czasie przysługuje prawo odstąpienia od rokowań, a także odwołania lub unieważnienia postępowania w sprawie sprzedaży Wierzytelności, bez podania przyczyn, o czym Bank poinformuje w trybie określonym w Regulaminie. Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w dalszym postępowaniu w sprawie sprzedaży Wierzytelności. Niezależnie od powyższego, Bankowi w każdym czasie przysługuje prawo odmowy zawarcia umowy sprzedaży z uwagi na wewnętrzne procedury KYC/AML/CFT, tj. z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 

Dokumenty

 

Kategorie:

MSP i Korporacje