powrót

Zaproszenie do rokowań

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5260215088, REGON 001254524, o kapitale zakładowym w wysokości 169.539.536,00 zł, w pełni opłaconym ("Bank"), działając na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1439, z późn. zm.)


zaprasza zainteresowanych do rokowań


dotyczących sprzedaży wymagalnych wierzytelności Banku w kwocie kapitału 14.829.000 euro według stanu na dzień 15 marca 2022 r. plus odsetki oraz należności uboczne, przysługujących Bankowi w stosunku do Poznańska 37 SPV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poznańska 37, 00-689 Warszawa, KRS 0000487729, NIP 5213658281, REGON 146916830, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł ("Dłużnik"), o których Bank pierwotnie informował w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 16 marca 2022 r.


Wierzytelności są zabezpieczone m.in. hipoteką umowną łączną obciążającą nieruchomości położone w Warszawie przy ul. Poznańskiej 37, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WA4M/00053614/8, WA4M/00136173/0 oraz WA4M/00117529/2.
 

Celem niniejszego ogłoszenia jest aktualizacja terminu, do którego zainteresowani mogą składać zgłoszenia do udziału w rokowaniach. Rokowania zostaną podjęte z osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które w terminie do dnia 16 maja 2022 r. złożą Bankowi zgłoszenie zawierające:


1. nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny (w tym informację, o rejestrze, w którym podmiot jest zarejestrowany i właściwym numerze rejestrowym) oraz dane kontaktowe (adres e-mail i nr telefonu) zgłaszającego;
2. oświadczenie, że zgłaszający nie jest podmiotem związanym z Dłużnikiem stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, z późn. zm.); oraz
3. datę zgłoszenia, imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe reprezentantów podpisujących zgłoszenie.
Zgłoszenia mogą zostać złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Rokowania Poznańska" w siedzibie Banku w Warszawie (Departament Restrukturyzacji Klientów Korporacyjnych, ul. Prosta 18, 00-850) lub przesłane w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adres e-mail sprzedazWKS@mbank.pl.
 

O wyborze partnerów do rokowań (lub o niezakwalifikowaniu do rokowań) Bank poinformuje w formie elektronicznej (wysyłając pismo na adres e-mailowy wskazany w zgłoszeniu) zainteresowanych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia.

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Bankowi pytania przesyłając je drogą mailową na adres: sprzedazWKS@mbank.pl. Informacje na temat wierzytelności zostaną przekazane po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Bank zastrzega sobie prawo do (i) swobodnej akceptacji zgłoszeń oraz wyboru oferty, (ii) zakończenia, do czasu zawarcia umowy przelewu wierzytelności, postępowania bez sprzedaży wierzytelności oraz (iii) odstąpienia od rokowań, w tym po wyborze nabywcy, w każdym przypadku bez podania przyczyny.
 

Kategorie:

MSP i Korporacje