powrót

Zawieszenie naliczania i pobierania prowizji za utrzymywanie salda na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku kalendarzowego

Informujemy, że za dzień 2 stycznia 2023 r. nie naliczymy oraz nie pobierzemy od Państwa prowizji za utrzymywanie salda na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku kalendarzowego.


Prowizję tę określa „Taryfa prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji” w Rozdziale I „Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych” - A. Rachunki bankowe  i rozliczenia pieniężne:

42 Utrzymywanie, na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto Overnight – automatycznych rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz lokatach terminowych prowadzonych w Banku, sumy sald dodatnich przekraczającej łącznie kwotę 5 mln złotych na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku kalendarzowego.

0,32% sumy sald dodatnich w złotych (całości salda) na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku kalendarzowego na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych, Auto Overnight - automatycznych rachunkach depozytowych lub Auto Overnight – Automatycznych Lokatach Jednodniowych oraz na lokatach terminowych Klienta prowadzonych w Banku

UWAGA

Na potrzeby obliczania łącznego salda sumujemy salda dodatnie– dla rachunków, Auto Overnight i lokat terminowych prowadzonych w innych walutach niż złoty – i dokonujemy przeliczenia sald w innych walutach na złote z zastosowaniem kursu średniego z aktualnej Tabeli kursów walut mBanku S.A.

Bank oblicza prowizję na początek dnia w pierwszym roboczym dniu każdego roku kalendarzowego i pobiera prowizję w terminie 30 dni od tej daty.

Jeśli Klient zawarł z Bankiem więcej niż jedną umowę rachunku bieżącego lub pomocniczego lub zawarł z Bankiem umowę dotyczącą prowadzenia Auto Overnight – automatycznego rachunku depozytowego lub prowadzenia Auto Overnight – Automatycznej Lokaty Jednodniowej (jedną lub więcej) lub co najmniej jedną umowę lokaty terminowej, prowizję obliczamy i pobieramy wyłącznie na podstawie jednej umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego lub umowy lokaty terminowej w odniesieniu do zsumowanych dodatnich sald prowadzonych na podstawie wszystkich tych umów.”


Stosowną zmianę wprowadzimy do Taryfy w grudniu br.
Aktualną Taryfę Prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji zamieściliśmy na stronie: www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/msp/

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z Centrum Klienta tel. 801 273 273 lub 22 6 273 273.

Kategorie:

MSP i Korporacje