powrót

Zmiany w wybranych regulaminach mBanku

Informujemy, że zmianie ulegają wybrane regulaminy dla osób fizycznych oraz firm w mBanku. Prosimy o zapoznanie się z wykazem zmian.

Osoby fizyczne

31.03.2015 r. zmianie ulegają „Warunki udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. Zmiana Warunków związana jest z koniecznością dostosowania dokumentacji do wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Modyfikacja Warunków polega na usunięciu § 10 dot. usług dodatkowych do kredytu.

Warunki udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące do 30.03.2015 r.
Warunki udzielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące od 31.03.2015 r.

31.03.2015 r. zmianie ulegają „Warunki obsługi kredytu mBank Raty na zakup towarów i usług w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. Zmiana Warunków związana jest z koniecznością dostosowania dokumentacji do wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Modyfikacja Warunków polega na usunięciu § 8 dot. usług dodatkowych do kredytu.

Warunki obsługi kredytu mBank Raty na zakup towarów i usług w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące do 30.03.2015 r.
Warunki obsługi kredytu mBank Raty na zakup towarów i usług w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące od 31.03.2015 r.

31.03.2015 r. zmianie ulega „Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
Zmiana Regulaminu związana jest z koniecznością dostosowania dokumentacji do wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Modyfikacja Regulaminu polega na usunięciu rozdziału XVI Usługi dodatkowe do Pożyczki.

Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące do 30.03.2015 r.
Regulamin udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujące od 31.03.2015 r.

08.04.2015 r. zmianie ulega dokumentacja dotycząca lokat dla osób fizycznych.
Zmiany dotyczące lokat terminowych związane są z:
- wydzieleniem zapisów dotyczących lokat terminowych dla osób fizycznych  do nowego dokumentu o nazwie „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
- modyfikacją zapisów dotyczących wypłaty środków pieniężnych z lokaty,
- wprowadzeniem zapisów dotyczących prawa Banku do dokonania zmiany nazwy marketingowej lokaty,
- wprowadzeniem pojęcia „Użytkownik Rachunku”
- wprowadzeniem zapisu dotyczącego możliwości indywidualnego ustalania oprocentowania lokat.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, stylistyczny i porządkujący.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 07.04.2015 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 08.04.2015 r.

Zmiany dotyczące lokat strukturyzowanych związane są :
- ze zmianą nazwy regulaminu z „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” na „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”,
- z usunięciem zapisów dotyczących lokaty strukturyzowanej z lokatą terminową,
- z doprecyzowaniem zapisów dotyczących wycofania lokaty,
- z wprowadzeniem zapisów dotyczących prawa Banku do dokonania zmiany nazwy marketingowej lokaty.
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, stylistyczny i porządkujący.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 07.04.2015 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 08.04.2015 r.

Firmy

W związku ze zmianą warunków świadczenia usług przez mBank S.A. 31.03.2015 r. ulegną zmianie:
„Ogólny Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
W dokumencie modyfikacji ulegają postanowienia § 5, § 8, § 12, § 24 i § 39.

Ogólny Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 30.03.2015 r.
Ogólny Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 31.03.2015 r.

„Regulamin udzielania, wykorzystania i spłaty kredytu – mPlan hipoteczny dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
W dokumencie modyfikacji ulegają postanowienia § 4, § 5, § 22, § 23 i § 30.

Regulamin udzielania, wykorzystania i spłaty kredytu – mPlan hipoteczny dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 30.03.2015 r.
Regulamin udzielania, wykorzystania i spłaty kredytu – mPlan hipoteczny dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 31.03.2015 r.

Również 31.03.2015 r. zmianie ulega „Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. „
Zmiany dotyczące dokumentu związane są z:

- modyfikacją definicji używanych w Regulaminie,
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących składania dyspozycji przez Użytkownika karty,
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących informowania Użytkownika karty o zablokowaniu możliwości posługiwania się nią,
- doprecyzowaniem zapisów dotyczących wskazania kwoty maksymalnego limitu pojedynczej transakcji zbliżeniowej niewymagającej autoryzacji z użyciem PIN lub podpisu,
- usunięciem zapisów dotyczących usług dodatkowych.
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkowy.

Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący do 30.03.2015 r.
Regulamin kart debetowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 31.03.2015 r.

Natomiast 08.04.2015 r. ulega zmianie dokumentacja dotycząca rachunków dla firm.
Zmiany dotyczące dokumentu związane są z:

- połączeniem dotychczas obowiązujących dokumentów „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.(mBank)” i „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank- dawny MultiBank)” w dokument o nazwie: „Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, w którym dodatkowo doprecyzowano zagadnienia dotyczące:
      - warunków otwierania i prowadzenia rachunków dla firm,
      - kanałów dostępu do rachunków,
      - zabezpieczenia dostępu do rachunków,
      - rozwiązania Umowy.
- wprowadzeniem nowego dokumentu o nazwie „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”
- wprowadzeniem nowego dokumentu o nazwie „Regulamin usług płatniczych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, który zawiera:
     - zapisy dotyczące usług płatniczych znajdujące się dotychczas w regulaminach dotyczących rachunków dla firm,
     - zapisy regulujące zasady realizacji przelewów ekspresowych, SORBNET, na profil facebookowy i numer telefonu, polecenia zapłaty i usługi Invoobill,
     - informacje znajdujące się dotychczas w Tabeli usług płatniczych.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. (mBank) obowiązujący do 07.04.2015 r.
Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. obowiązujący od 08.04.2015 r.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązujący od 08.04.2015 r.