powrót

Informacja prasowa w sprawie wznowienia moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”)

Podstawy wznowienia moratorium pozaustawowego

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (dalej EBA) ogłosił 2 grudnia 2020 r., że:

 • wznawia Wytyczne dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-191,
 • wprowadza nowy termin stosowania moratoriów – tj. do 31 marca 2021 r. w miejsce dotychczasowego (30 września 2020 r.).

Decyzja zapadła po dokładnym monitorowaniu rozwoju pandemii COVID-19, w szczególności skutków drugiej fali i restrykcji wprowadzonych w wielu państwach członkowskich.

Do 30 września 2020 r. obowiązywało „Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”, tj. moratorium pozaustawowe w rozumieniu wytycznych EBA (moratorium wygasło w związku z decyzją EBA z 21 września 2020 r.).

Reaktywacja wytycznych EBA nie oznacza automatycznego wznowienia moratorium pozaustawowego. Aby to było możliwe, 17 grudnia 2020 r. banki-członkowie ZBP podjęły decyzję sektorową nt. zakresu i warunków wznowienia. Konieczna będzie jeszcze notyfikacja moratorium do EBA za pośrednictwem UKNF (analogicznie jak przy pierwszym moratorium).

Główne założenia stanowiska sektora bankowego:

Kto będzie mógł skorzystać z instrumentów pomocowych?

Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r.

W tabeli zapisaliśmy kryteria dla każdej z grup:

 

Grupa kredytobiorców  Kryteria kwalifikacji
mikro i mali przedsiębiorcy:
(podmioty obsługiwane w ramach bankowości detalicznej
 • uprawnienie do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR  
 • opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na:
- 29 lutego 2020 r. lub
- dzień złożenia wniosku przez klienta
średni przedsiębiorcy:
(podmioty które nie są mikro, małym lub dużym przedsiębiorstwem)

duzi przedsiębiorcy:
 • uprawnienie do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym  parkach  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m 2.
 • kredytobiorca ma zdolność kredytową na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że nie oceniamy zdolności kredytowej na dzień złożenia wniosku),
 • sytuacja kredytobiorcy przejściowo pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa,
 •     na dzień złożenia wniosku wobec kredytobiorcy:
- nie zgłoszono wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
- nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa,
- nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

 

Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

 

Grupa kredytobiorców Korzyści
mikro i mali przedsiębiorcy odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie automatycznym lub uproszczonym maksymalnie na (niezależnie od liczby złożonych wniosków):
 • 3 miesiące,
 • 6 miesięcy (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium)
średni przedsiębiorcy odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych maksymalnie na (niezależnie od liczby złożonych wniosków):
 • 3 miesiące – dla rat kapitałowych,
 • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium),
 • 3 miesiące – dla rat kapitałowo-odsetkowych
duzi przedsiębiorcy odroczenie spłat rat kapitałowych maksymalnie na(niezależnie od liczby złożonych wniosków):
 • 3 miesiące –  dla rat kapitałowych,
 • 6 miesięcy – dla rat kapitałowych (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium)


Działania pomocowe dla innych produktów

Stanowisko określa również działania pomocowe dla innych produktów – zgodnie z tabelą:
 

Grupa produktów Korzyści
produkty odnawialne które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 31 marca 2021 r. (kredyty w rachunku, karty kredytowe) odnowienie w trybie uproszczonym w uzgodnieniu z klientem na okres maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):
 • 3 miesiące,
 • 6 miesięcy (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium)
produkty leasingowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku) odroczenie lub obniżenie spłaty raty leasingowej (części kapitałowej), na uzgodniony z klientem okres, maksymalnie na (niezależnie od liczby złożonych wniosków):
 • 3 miesiące,
 • 6 miesięcy (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium)
produkty faktoringowe (w ramach grupy kapitałowej danego banku) odroczenie spłaty należnej od klienta na uzgodniony okres, maksymalnie (niezależnie od liczby złożonych wniosków):
 • 3 miesiące,
 • 6 miesięcy (dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium)

 

Terminy:

Moratorium obejmować będzie instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.
Zasady wznowionego moratorium są takie same, jak obowiązujące do 30 września 2020 r. (w szczególności, oferowanie instrumentów pomocowych tylko w przypadku umów kredytu zawartych do 13 marca 2020 r.). Wyjątki to:

 • ograniczenie moratorium pozaustawowego do części grup kredytobiorców najbardziej dotkniętych przez Covid-19 (tzw. branże zagrożone). Obejmuje wyłącznie  przedsiębiorców mikro, małych, średnich oraz dużych (z wyłączeniem klienta indywidualnego), uprawnionych do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR. Rozszerzenie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym  parkach  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2;
 • odroczenie spłat kredytu wynosi: 
  - maksymalnie 3 miesiące dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego (niezależnie od dotychczasowego okresu odroczenia udzielonego w ramach tego moratorium),
  - maksymalnie 6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium pozaustawowego,
  niezależnie od liczby złożonych wniosków. Maksymalny okres odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych dla średnich przedsiębiorców to 3 miesiące.
   

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA

Banks' position on unifying the rules for offering further assistance tools to banking sector clients due to the reactivation of the EBA Guidelines

 

1.https://eba.europa.eu/eba-reactivates-its-guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria
Wznowione wytyczne:
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GL%20amending%20EBA-GL-2020-02%20on%20payment%20moratoria/960349/Final%20report%20on%20EBA-GL-2020-02%20Guidelines%20on%20payment%20moratoria%20-%20consolidated%20version.pdf
Wytyczne zmieniające dotychczasowe wytyczne:
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GL%20amending%20EBA-GL-2020-02%20on%20payment%20moratoria/960347/EBA-GL-2020-15%20Amending%20Guidelines%20EBA%20GL%202020%2002%20on%20payment%20moratoria.pdf