powrót

Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu Kornas FIZ

Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu Kornas FIZ, zgodną na 7 kwietnia br.
 

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu 0,00 zł (nie nastąpiło zbycie żadnego aktywa Funduszu)
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 0,00 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 154 000,25 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 0 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 154 000,25 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 0 zł


mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).