powrót

Zmiany w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku powierniczego w mBanku S.A.”

Zmieniliśmy „Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku powierniczego w mBanku S.A.”.

Najważniejsze zmiany:

  •  wprowadziliśmy „Zasady postępowania w sytuacji zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika”, które zamieściliśmy, jako nowy załącznik do Regulaminu. Jeżeli zgodnie z umową środki zgromadzone na Rachunku Zastrzeżonym są oprocentowane, to będziemy je stosować, gdy wskaźnik wykorzystywany do naliczania oprocentowania (np. WIBOR, LIBOR) nie zostanie opublikowany, przestanie być publikowany, nie będzie mógł być stosowany lub zmieni się.

Zmiana wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (tzw. rozporządzenie BMR).

  • zmieniliśmy klauzulę RODO

Nowy regulamin zamieściliśmy w sekcji Formularze i regulaminy.

Data publikacji zmienionego regulaminu: 5 stycznia 2022 r.

Kategorie:

MSP i Korporacje