powrót

Likwidacja funduszu Investor Rosja

Aktualizacja z 2 maja 2022 r.

 

2 maja 2022 r. Investors TFI S.A. podjął decyzję o likwidacji subfunduszu Investor Rosja wydzielonego w ramach Funduszu.
 
Przesłanką likwidacji Subfunduszu jest zmiana warunków gospodarczych oraz otoczenia prawno-ekonomicznego, która uniemożliwia dalszą realizację polityki inwestycyjnej Subfunduszu.
 
Decyzja Towarzystwa o likwidacji Subfunduszu jest konsekwencją utrzymującego się stanu braku możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu Investor Rosja (zagranicznych tytułów uczestnictwa dających ekspozycję na rynek Rosyjski) z przyczyn niezależnych od Funduszu, a także braku możliwości dokonywania jakichkolwiek transakcji portfelowych na aktywach dających ekspozycję na rynek rosyjski.

Co dalej?

  • Nie możesz robić operacji (kupna, sprzedaży) na jednostkach likwidowanego subfunduszu.
  • Z dniem rozpoczęcia likwidacji zaprzestaje się ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.
  • Klienci posiadający w portfelu subfunduszu Investor Rosja otrzymają środki  proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek.
  • W kolejnych ogłoszeniach Investor TFI S.A. przekaże informacje z harmonogramem likwidacji, planowanych terminach i trybie wykonywania wypłat.”
     


Czasowe zawieszenie kupna i sprzedaży funduszu Investor Rosja


Aktualizacja z 16 marca 2022 r.

16 marca 2022 r. Investors TFI S.A. przedłużyło decyzję zawieszeniu kupna i sprzedaży funduszu Investor Rosja do 1 maja 2022 r. na podstawie zgód Komisji Nadzoru Finansowego.
Oznacza to, że zawieszone są nadal zamiana i konwersja „z” oraz „na” ten funduszu.

Przyczyna zawieszenia nie uległa zmianie. TFI poinformowało, że Fundusz podejmie wszelkie działania mające na celu wznowienie odkupywania i zbywania jednostek uczestnictwa.
Szczegółowa treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Investors TFI S.A. w sekcji Komentarze > Ogłoszenia
 


 

Czasowe zawieszenie kupna i sprzedaży funduszu Investor Rosja

 

2 marca 2022 r. Investors TFI S.A. podjęło decyzję o czasowym zawieszeniu kupna i sprzedaży funduszu Investor Rosja.
Decyzja obowiązuje od dnia wyceny 1 marca do dnia wyceny 14 marca 2022 r.

W swoim ogłoszeniu TFI poinformowało, że podjęło taką decyzję, ze względu na brak możliwości ustalenia wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu Investor Rosja.
Szczegółowa treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Investors TFI S.A. w sekcji Komentarze > Ogłoszenia.