powrót

PKO Parasolowy FIO – kolejne połączenia funduszy

30 sierpnia 2022 r. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI) rozpoczęło proces połączenia dwóch subfunduszy w ramach parasola PKO Parasolowy FIO.

Subfunduszem przejmującym jest PKO Obligacji Długoterminowych. Subfunduszem przejmowanym jest PKO Papierów Dłużnych Plus.

Do 14 września, do godziny 13:00 na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) można kupić lub zamienić „na” jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

Do 26 września, do godziny 15:00 na platformie SFI można sprzedać i zamienić „z” jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

Po tych datach operacje dla funduszu PKO Papierów Dłużnych Plus zostaną zablokowane, a złożone zlecenia zostaną odrzucone przez Agenta Transferowego. Nie będą wykonywane złożone wcześniej zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe.

30 września TFI przydzieli klientom, którzy inwestowali w PKO Papierów Dłużnych Plus jednostki uczestnictwa PKO Obligacji Długoterminowych. TFI zastosuje wyceny jednostek uczestnictwa tych funduszy z dnia 29 września 2022 r.

Szczegóły dotyczące procesu połączenia oraz jego powodów znajdują się na stronie PKO TFI S.A. w sekcji Ogłoszenia prawne.