powrót

Planowane połączenie NN Selektywnego z NN Akcji

Informujemy, że 24 czerwca 2016 NN Investment Partner Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dokona połączenia subfunduszy NN Selektywny z NN Akcji.

 

NN Subfundusz Akcji będzie subfunduszem przejmującym, a NN Subfundusz Selektywny subfunduszem przejmowanym. Uczestnicy subfunduszu przejmowanego, za środki zgromadzone w subfunduszu przejmowanym, otrzymują jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego. Połączenie odbędzie się według poniższego harmonogramu:

 

1. 22 czerwca 2016 r. (z upływem tego dnia) Fundusz zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany subfunduszu NN Selektywny.

 

Zlecenia w mBanku mogą być składane najpóźniej w dniu 22 czerwca 2016 roku:
- do godz. 13.30 w przypadku zleceń nabycia i konwersji zwiększających,
- do godz. 15.30 w przypadku zaleceń odkupienia i konwersji zmniejszających.

 

2. 23 czerwca 2016 r. będzie ostatnim Dniem Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa NN Selektywny.

 

3. 24 czerwca 2016 r., Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi NN Selektywny (subfunduszu przejmowanego) Jednostki Uczestnictwa NN Akcji (subfunduszu przejmującego), w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego Uczestnika i Wartości Aktywów Netto subfunduszu przejmowanego przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa w dniu 23 czerwca 2016 r. przez Wartość Aktywów Netto subfunduszu przejmującego przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 23 czerwca 2016 r.

 

Przydział Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego zostanie dokonany bez pobrania opłat manipulacyjnych. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Fundusz wystawi Uczestnikom pisemne potwierdzenie dotyczące numeru Rejestru oraz liczby i wartości przydzielonych Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

 

Portfele inwestycyjne obu subfunduszy są do siebie bardzo zbliżone, co odzwierciedlają również bardzo porównywalne wyniki inwestycyjne obu subfunduszy od początku 2014 roku. Stąd połączenie strategii nie niesie za sobą materialnej zmiany portfela inwestycyjnego, a zatem profilu inwestycyjnego i poziomu ryzyka.

Tagi:

mBank, Fundusze