powrót

Aviva Investors Obligacji zmienia nazwę i politykę inwestycyjną

12 stycznia 2021 r. subfundusz Aviva Investors Obligacji zmienił nazwę na Aviva Investors Obligacji Globalny.
Zmieniła się także polityka inwestycyjna. Subfundusz rozszerzył swoją działalność z inwestycji skoncentrowanych na krajowym rynku obligacji skarbowych na inwestycje podejmowane na wielu rynkach z całego świata.
Modyfikacja portfela inwestycyjnego będzie prowadzona stopniowo i nie powinna prowadzić do skokowego zwiększenia zmienności jednostki uczestnictwa.

Bez zmian pozostają poziom ryzyka związanego z funduszem (SRRI) publikowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestora oraz poziom i struktura opłat za zarządzanie.

Na platformie SFI bez zmian złożysz zlecenia nabycia, odkupienia czy zamiany. Również zlecenia stałe w ramach regularnego inwestowania są realizowane w taki sam sposób.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie subfunduszu oraz w szczegółach funduszu, w usłudze Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych.