powrót

PKO Parasolowy FIO – połączenie funduszy

24 maja 2022 r. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI) rozpoczęło proces połączenia dwóch subfunduszy w ramach parasola PKO Parasolowy FIO.

Subfunduszem przejmującym jest PKO Akcji Plus. Subfunduszem przejmowanym jest PKO Akcji Nowa Europa.

Do 6 czerwca, do godziny 13:20 na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) można kupić lub zamienić „na” jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

Do 20 czerwca, do godziny 15:20 na platformie SFI można sprzedać i zamienić „z” jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

Po tych datach operacje dla funduszu PKO Akcji Nowa Europa zostaną zablokowane, a złożone zlecenia zostaną odrzucone przez Agenta Transferowego. Nie będą wykonywane złożone wcześniej zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe.

24 czerwca TFI przydzieli klientom, którzy inwestowali w PKO Akcji Nowa Europa jednostki uczestnictwa PKO Akcji Plus. TFI zastosuje wyceny jednostek uczestnictwa tych funduszy z dnia 23 czerwca.

Szczegóły dotyczące procesu połączenia oraz jego powodów znajdują się na stronie PKO TFI S.A. w sekcji Ogłoszenia prawne.