powrót

PKO Parasolowy FIO – połączenie funduszy

16 sierpnia 2022 r. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI) rozpoczęło proces połączenia dwóch subfunduszy w ramach parasola PKO Parasolowy FIO.
Subfunduszem przejmującym jest PKO Stabilnego Wzrostu. Subfunduszem przejmowanym jest PKO Zrównoważony.

Do 12 września, do godziny 13:00, na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI) można kupić, sprzedać lub zamienić jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

Po tej dacie i godzinie operacje dla funduszu PKO Zrównoważony zostaną zablokowane, a złożone zlecenia zostaną odrzucone przez Agenta Transferowego. Nie będą też wykonywane złożone wcześniej zlecenia z datą przyszłą oraz aktywne zlecenia stałe.

16 września TFI przydzieli klientom, którzy inwestowali w PKO Zrównoważony, jednostki uczestnictwa PKO Stabilnego Wzrostu. TFI zastosuje wyceny jednostek uczestnictwa tych funduszy z dnia 15 września 2022 r.

Szczegóły dotyczące procesu połączenia oraz jego powodów znajdują się na stronie PKO TFI S.A. w sekcji Ogłoszenia prawne.